Регламент

Регламент

Володарської селищної ради VІІІ скликання

РОЗДІЛ 1. Загальні положення.

Стаття 1. Володарська селища рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Володарську селищну територіальну громаду і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Рада є юридичною особою, має власну печатку, самостійний баланс, рахунки в банках, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути учасником процесу (позивачем, відповідачем, третьою особою) у суді та мати інші повноваження юридичної особи, визначені законодавством України.

Стаття 2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами України, цим Регламентом та іншими рішеннями ради.

Стаття 3. Цим Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

Стаття 4. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

Стаття 5. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними.

Стаття 6.За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту.

Стаття 7. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

Стаття 8. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2)можливістю трансляції її засідань засобами Інтернету, телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради в Інтернеті та пресі;

4) можливістю громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в статті 10 цього розділу) роботу ради;

5) розміщенням актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради (сторінках у мережі Інтернет).

Стаття 9. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

Стаття 10. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде секретар ради. Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у залі.

Стаття 11.Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи, які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

Стаття 12. Запрошені на засідання ради.

 1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися фізичні особи та представники юридичних осіб.
 2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
 3. На вимогу ради або її посадових осіб керівники розташованих на території юрисдикції Володарської селищної ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
 4. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
 5. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні дотримуватись порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 13. Встановлення державних та місцевих символів.

 1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
 2. Герб громади та прапор громади можуть встановлюватися на будинку ради.
 3. Поруч з Державним Прапором України та прапором громади може здійснюватися підняття прапору Європейського Союзу за умови дотримання таких правил:

- прапор громади та Європейського Союзу не можуть мати розміри більші за Державний Прапор України;

- прапор громади та Європейського Союзу розміщується з лівого боку або нижче Державного Прапора України.

РОЗДІЛ 2. Депутати, посадові особи і органи ради.

2.1. Депутати.

Стаття 14. Правові засади діяльності депутатів ради.

      1. Порядок діяльності депутата ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

     2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місцевих виборах.

     3. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Володарською селищною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.

    4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

    5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 15. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради.

     1. Депутатам ради після визнання їх повноважень надається:

             а) посвідчення депутата ради;

             б) нагрудний знак "Депутат Володарської селищної ради".

Стаття 16. Форми роботи депутата ради.     

       1. Діяльність депутата в раді включає:

            а) участь у пленарних засіданнях ради;

            б) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких                     він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

            в) виконання доручень ради та її органів;

            г) роботу над проєктами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі                              депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

            г’) роботу з населенням Володарської територіальної громади та відповідного виборчого округу.

       2. Депутат ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

Стаття 17. Депутатські фракції та групи.

1. Депутати ради можуть об'єднуватись у депутатські групи та фракції.

2. Депутати Володарської селищної ради на основі   партійного   членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

3. Депутатські групи (фракції) формуються не менше як 2-ма депутатами ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі їх взаємної згоди.

4. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

5. Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

6. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

7. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

Стаття 18. Порядок утворення депутатських фракцій та груп.

1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради VІІІ скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

2. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.

3. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції. Протокол передається секретарю ради.

4. Секретар ради оголошує про утворення фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи фракція вважаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської фракції чи групи не допускається.

5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 19. Права депутатських фракцій та груп.

1. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради.

2. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені ради.

Стаття 20. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп.

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.

2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово Володарського селищного голову. Це повідомлення підписує депутат ради, який його подає, та уповноважений представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

2.3. Посадові особи ради.

Стаття 21. Володарський селищний голова.

 1. Селищний голова є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.
 2. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 3. Повноваження селищного голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
 4. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Володарською територіальною громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою за діяльність її виконавчих органів.
 5. Щорічно селищний голова звітує перед радою та громадою про роботу виконавчих органів ради.

Стаття 22. Секретар ради.

 1. Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради шляхом таємного голосування та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
 2. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом:

- скликає сесії ради;

- веде засідання ради;

- підписує протоколи сесії ради та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням Володарського селищного голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7)забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

8) вирішує за дорученням Володарського селищного голови інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;

9) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

 1. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проєктів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проєктів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд Володарського селищного голови.

Стаття 23. Староста.

 1. Староста затверджується радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови.
 2. Староста є членом виконавчого комітету Володарської селищної ради за посадою.
 3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.
 4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.
 5. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, інтереси яких він представляє. Староста є відповідальним перед радою.
 6. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради староста інформує раду про свою роботу.
 7. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим радою.

2.4. Колегіальні органи ради.

Стаття 24. Постійні комісії.

 1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності ви­конавчих органів ради у сфері компетенції комісії.
 2. Кількість членів комісії не може бути меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради Володарської селищної ради VІІІ скликання.

Стаття 25. Тимчасові контрольні комісії ради.

 1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проєктів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.
 2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою селищного голови або не менш як третиною депутатів від складу ради.
 3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 26. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії.

 1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проєкти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
 2. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

РОЗДІЛ 3. Сесії ради.

3.1. Загальні положення.

Стаття 27. Форми роботи ради.

1.  Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У разі необхідності сесії ради можуть складатися з двох та більше пленарних засідань.

2.  Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради.

3. Діяльність ради здійснюється відповідно до планів роботи, які затверджуються радою.

4. Плани роботи ради складаються на один рік і приймаються на пленарному засіданні ради.

5. План роботи ради визначає головні напрямки діяльності ради та її колегіальних, виконавчих органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційних заходів та виконавців.

6. Проєкт плану роботи ради готується за дорученням селищного голови.

7. Пропозиції до проєкту плану роботи ради вносяться селищним головою, секретарем ради, його заступниками, головами постійних комісій, депутатськими фракціями (групами), депутатами, а також організаціями та установами – суб’єктами подання на затвердження радою проєктів регуляторних актів, через апарат ради в установленому порядку.

8. На виконання доручення селищного голови апарат ради опрацьовує пропозиції та готує зведений проєкт плану роботи ради, який після погодження з постійними комісіями ради вноситься на розгляд селищному голові.

9. Селищний голова остаточно формує та вносить на розгляд пленарного засідання сесії ради проєкт плану роботи ради, який після обговорення затверджується рішенням ради.

10. План роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні ради в кінці року і в десятиденний термін доводиться до відома всіх депутатів та органів ради, зацікавлених установ, організацій і посадових осіб.

11. До плану роботи ради включаються питання для внесення на розгляд сесій ради, постійних комісій ради, виконавчих органів ради, план прийняття регуляторних актів, а також перелік заходів щодо сприяння депутатам ради у здійсненні ними своїх повноважень, у тому числі підвищення кваліфікації та навчання.

12. До плану роботи ради включаються заходи щодо взаємодії із таростами, надання їм методичної та практичної допомоги, навчання, вивчення та узагальнення практики їх роботи, поширення передового досвіду, організаційно-масові заходи, у проведенні яких беруть участь старости.

13. У плані роботи ради зазначається назва питань, строки їх підготовки та відповідальні за підготовку.

14. До переліку заходів плану роботи ради включаються звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інформація щодо виконання прийнятих рішень.

15. Організація виконання плану роботи ради покладається на постійні комісії ради, апарат ради та її виконавчі органи. Пропозиції щодо уточнення або зміни плану роботи ради розглядаються радою на пленарних засіданнях на вимогу селищного голови, постійних комісій ради або депутатів ради.

16. Селищний голова періодично інформує раду про виконання плану роботи ради.

17. Плани роботи постійних комісій ради складаються на поточний рік по кварталах і затверджуються на засіданнях постійних комісій ради. Організація планування та вимоги до планів постійних комісій ради визначаються Положенням про постійні комісії ради.

3.2. Скликання, відкриття і закриття сесії.

Стаття 28. Скликання сесії ради.

І.Перша сесія ради нового скликання.

 1. Для підготовки пропозицій щодо організації і проведення першої сесії ради нового скликання, зокрема, питань, які передбачається внести на її розгляд і проєктів рішень по ним, після офіційного оприлюднення результатів виборів до ради голова територіальної виборчої комісії організовує формування Підготовчої групи з числа новообраних депутатів за участю представників всіх політичних партій, які обрані до ради, а також новообраного селищного голови.
 2. Письмова пропозиція щодо кандидатури депутата – представника політичної партії за підписом керівника відповідної місцевої організації політичної партії, для включення до Підготовчої групи, подається голові територіальної виборчої комісії, а в разі його відсутності – секретарю комісії.
 3. Перше засідання Підготовчої групи скликає голова територіальної виборчої комісії, а в разі його відсутності – секретар комісії і не пізніш як через 10 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Якщо голова територіальної виборчої комісії, а в разі його відсутності – секретар комісії не скликає з будь-яких причин у зазначений термін перше засідання Підготовчої групи, депутати, делеговані до її складу, збираються на її засідання самостійно наступного дня після закінчення десятиденного строку.
 4. Підготовча група обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря Підготовчої групи.
 5. На засіданнях Підготовчої групи формуються пропозиції щодо складу Лічильної комісії ради нового скликання, секретаріату сесії, переліку постійних комісій ради, попередні списки складу постійних комісій ради, за ініціативи новообраного селищного голови погоджуються кандидатури на посади секретаря селищної ради, заступників селищного голови, старост, керуючого справами виконавчого комітету ради тощо.
 6. Пропозиції Підготовчої групи носять дорадчий характер і оформлюються протоколом засідання Підготовчої групи.
 7. Протокол засідання Підготовчої групи підписується головою та секретарем Підготовчої групи, новообраним селищним головою, а також, за бажанням, всіма членами Підготовчої групи, які беруть участь у засіданні. У разі незгоди з прийнятими рішеннями Підготовчої групи, занесеними до протоколу засідання, окремі її члени можуть викласти окрему думку письмово, яка є додатком до протоколу засідання Підготовчої групи.
 8. Підготовча група припиняє свою діяльність після вступу у повноваження новообраного селищного голови.
 9. Першу сесію новообраної ради скликає Володарська селищна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 10. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів селищної ради та селищного голови.
 11. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання і селищного голови головує на пленарних засіданнях ради новообраний селищний голова.
 1. На розгляд першої сесії ради виносяться такі питання:
 • про результати виборів депутатів ради і визнання їх повноважень;
 • про результати виборів селищного голови і визнання його повноважень;
 • про обрання Лічильної комісії ради;
 • про обрання секретаря ради;
 • про затвердження заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
 • про затвердження старост;
 • про утворення постійних комісій ради та обрання їх голів;
 • інші питання, які потребують першочергового розгляду радою нового скликання.
 1. Не пізніш як на другій сесії ради затверджується Регламент ради, а також Положення про постійні комісії ради.

       ІІ. Скликання сесій ради.

 1. Сесії ради, окрім першої, скликаються Володарським селищним головою.
 2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.
 3. Сесія скликається головою ради у 30-денний строк після надходження пропозицій про її скликання. Датою надходження пропозицій вважається дата їх реєстрації у виконавчому апараті ради. 30-денний термін обчислюється, починаючи з дня наступного дню реєстрації пропозицій. У разі, якщо останній день зазначеного терміну припадає на вихідний день, останнім днем терміну вважається перший після вихідного робочий день.
 4. Селищний голова може у разі нагальної потреби скликати позачергову сесію ради у порядку, визначеному цим Регламентом.
 5. Позачергова сесія скликається селищним головою у 2-тижневий термін після надходження пропозицій про її скликання.
 6. Якщо у селищного голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони у триденний строк доводяться до ініціаторів скликання сесії. У цьому випадку обчислення 30-денного (або 2-тижневого у випадку скликання позачергової сесії) терміну зупиняється з дня реєстрації надсилання заперечень і поновлюється з дня реєстрації відповіді ініціаторів на заперечення селищного голови.
 7. У разі згоди із висновками селищного голови, ініціатори письмово відкликають своє подання у триденний термін з дня реєстрації надсилання заперечень селищного голови.
 8. У разі, якщо пропозиції не відкликаються, ініціатори скликання сесії письмово сповіщають про це селищного голову у триденний термін з дня реєстрації надсилання заперечень селищного голови.
 9. У разі ненадходження письмової відповіді на заперечення селищного голови, у встановлені в цій частині терміни, пропозиції про скликання сесії вважаються такими, що не подавалися.
 10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 29. Відкриття та закриття сесії ради.

 1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.
 2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту.
 3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
 4. Закариття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після розгляду всіх питань порядку денного.
 1. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
 2. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.                                                           

3.3. Робочі органи сесії ради.

Стаття 30. Лічильна комісія.

 1. Для підрахунку голосів депутатів під час поіменного, відкритого або таємного голосування рішенням ради створюється постійно діюча на весь строк повноважень ради лічильна комісія.
 2. Лічильна комісія формується не менше як з трьох депутатів.
 3. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи чи фракції. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії можуть вносити селищний голова, керівники депутатських фракцій, депутати ради.
 1. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.
 2. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 3. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

4.4. Порядок денний сесії.

Стаття 31. Формування проєкту порядку денного сесії ради.

 1. Проєкт порядку денного сесії ради, не пізніш як за два тижні до дати початку сесії ради, формує селищний голова на основі:

1) плану роботи ради;

2) пропозицій секретаря ради;

3) пропозицій депутатів ради;

4) пропозицій постійних та інших комісій ради;

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій виконавчого комітету;

7) пропозицій старост.

8) пропозицій членів територіальної громади, поданих у порядку місцевої ініціативи.

 1. Не рідше одного разу у квартал до порядку денного вносяться питання про заслуховування інформації:

1) про виконання бюджету;

2)про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку громади;

Не рідше одного разу на рік до порядку денного вносяться питання про заслуховування інформації:

1) про роботу виконавчого комітету;

2) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради.

 1. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання зазначені в статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На пленарних засіданнях ради можуть вирішуватися й інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів місцевого самоврядування.
 2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.

Стаття 32. Затвердження порядку денного.

 1. Проєкт порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання «Про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:
 • голосування проєкту порядку денного за основу;
 • внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проєкту порядку денного, прийнятого за основу, додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;
 • включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;
 • вилучення окремих питань з розгляду;
 • затвердження порядку денного в цілому.
 1. Голосування за всі пропозиції, зазначені у п.1 цієї статті, є процедурним, та проводиться шляхом підняття руки. Рішення про затвердження порядку денного сесії ради, внесення до нього змін вважається прийнятим за умови підтримки його більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

3.5. Підготовка питань на розгляд сесії.

Стаття 33. Попередній розгляд проєкту рішення.

 1. Включенню питання до проєкту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради передує попередній розгляд цього проєкту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належить питання. Питання, які не були попередньо розглянуті відповідними постійними комісіями ради, до порядку денного не включаються та не розглядаються на сесії.
 2. Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу селищного голови за погодженням не менше половини зареєстрованих на засіданні депутатів засідання відповідної комісії з розгляду внесеного до порядку денного питання може бути проведене під час пленарного засідання.
 3. Підготовку питань на розгляд постійних комісій ради організовує секретар ради.

Стаття 34. Вимоги до проєкту рішення ради.

 1. Проєкт рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі (у текстовому форматі).
 2. До проєкту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:
  • потреба і мета прийняття рішення;
  • прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та правові наслідки прийняття рішення;
  • прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету внаслідок прийняття або неприйняття відповідного рішення;
  • результати громадського обговорення чи громадських слухань з цього питання, якщо це передбачено законодавством або рішенням ради для розгляду відповідного питання;
  • інформація про погодження проєкту необхідними виконавцями чи службами відповідно до їх повноважень;
  • інформація про проведення процедур, передбачених для прийняття регуляторних актів;
  • інша інформація, яка на думку розробника проєкту є важливою для прийняття рішення.
 1. Друкований примірник проєкту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення ради – помітку «Проєкт», нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – текст проєкту рішення, візу головного розробника проєкту;
 2. Текст проєкту рішення має складатися з таких частин:

1) мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення, у тому числі особи, відповідальні за реалізацію даного рішення;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія ради, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

 1. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки.

Стаття 35. Узгодження проекту рішення.

 1. Секретар ради розглядає поданий проєкт та визначає перелік комісій ради і відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути чи завізувати проєкт.
 2. Після цього проєкт рішення разом із переліком комісій ради та структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути або завізувати проєкт, передається до цих виконавців.
 3. В окремих випадках секретар ради може передати проєкт з переліком необхідних для розгляду та візування виконавців ініціатору його внесення.
 4. Секретар передає підготовлений проєкт рішення ради для включення до проекту порядку денного за наявності віз уповноважених представників відповідних комісій ради та відповідальних посадових осіб ради (її виконавчих органів).
 5. Погодження проєкту рішення із відповідними особами ради здійснюється шляхом проставлення віз:
 • автора(рів) проєкту;
 • керівників виконавчого органу (органів) ради, до компетенції яких належить дане питання, чи визначених секретарем ради інших осіб, до компетенції яких належить дане питання;
 • керівника відділу правового забезпечення (юриста ради);
 • секретаря ради;
 • голів відповідних постійних комісій ради.
 1. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проєкту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, ім’я, прізвище осіб, визначених для візування проєкту, праворуч – підпис і дата візування.
 2. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.
 3. Друкування та розмноження проєктів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.
 4. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проєктів рішень до початку відповідного пленарного засідання.
 5. Висновки і рекомендації постійних комісій щодо проєкту рішення оформляються протокольним рішенням відповідної постійної комісії та зазначаються від імені комісії у візі голови постійної комісії ради (головуючого на засіданні постійної комісії ради) на проєкті рішення ради.                                                                                                             Обговорення кожного проєкту рішення у постійних комісіях має бути завершене до початку пленарного засідання, на розгляд якого винесене відповідне питання.
 1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проєкту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

3.6. Пленарні засідання.

Стаття 36. Розклад пленарних засідань сесії ради.

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначені в розпорядженні селищного голови про проведення такого засідання дату, місце, час.
 2. Пленарні засідання ради починаються о 10 годині і закінчуються о 18 годині.
 3. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
 4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

Стаття 37. Встановлення повноважності (кворуму) засідання.

 1. Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.
 2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

3. 7. Ведення пленарних засідань.

Стаття 38. Головуючий на пленарному засіданні ради.

 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради селищний голова, окрім випадків, визначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. У разі відсутності селищного голови її скликає та веде секретар ради.

Стаття 39. Повноваження головуючого.

 1. Головуючий на засіданні ради:

1) відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання;

2) під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення проєкти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

3) інформує про матеріали, що надійшли до сесії ради;

4) організовує розгляд питань;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні. Якщо на засіданні ради порушується порядок і головуючий на засіданні позбавлений можливості його відновити, то він оголошує перерву не менше ніж на 15 хвилин, і залишає своє місце. Якщо після відновлення засідання порушення порядку продовжується, то головуючий має право оголосити засідання закритим та перенести його на іншу дату.

11) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

12) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 1. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому Регламенті.
 2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.
 3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

Стаття 40. Депутатський запит.

 1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради та підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або
  зареєстровані на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.
 2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі напередодні або безпосередньо перед пленарним засіданням ради. Запит не підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
 3. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.
 4. Секретар ради забезпечує доведення тексту підтриманого радою депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
 5. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується у строки, визначені частиною 7 цієї статті Регламенту.
 6. Орган або посадова особа, до яких адресований запит, зобов'язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.

Стаття 41. Депутатське запитання.

 1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.
 2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.
 3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
 4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Стаття 42. Питання процедурного характеру.

 1. Рада розглядає питання процедурного характеру. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
 2. Процедурним є питання розгляду проєкту порядку денного пленарного засідання сесії ради, прийняття його за основу, внесення до нього змін, затвердження порядку денного сесії в цілому.
 3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради. Рішення з процедурних питань приймаються простим відкритим голосуванням.                                                       
 4. З процедурних питань рада не приймає окремого рішення ради (як документу). Відповідні рішення вносяться до протоколу засідання сесії ради.
 5. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.
 6. Перед розглядом питання головуючий зобов'язаний з’ясувати, чи немає у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

Стаття 43. Оголошення початку розгляду питання порядку денного.

 1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
 2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проєктів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду (за повною чи скороченою процедурою) питання відповідно до цього Регламенту.
 3. Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення прийма­ється радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.
 4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи висту­пу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
 5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

6.8. Порядок надання слова.

Стаття 44. Регламент розгляду питання.

 1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово доповідача.
 2. Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин;

співдоповіді – до 5 хвилин;

постановку запитання – до 1 хвилини;

відповіді на запитання – до 1 хвилин;

час на запитання та відповіді доповідачеві – до 5 хвилин;

заключного слова – до 3 хвилин.

 1. Для виступів в обговоренні надається час до 5 хвилин;

для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – до 3 хвилини;

для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилини.

 1. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 2. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
 3. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.
 4. Контроль за використанням часу покладається на секретаря ради і на одого із членів комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку.
 5. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
 6. На засіданнях сесії ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.
 7. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.
 8. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні позбавляє його слова.
 9. Під час сесійного засідання ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
 10. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий на засіданні за згодою більшості депутатів від їх фактичної кількості, має право позбавити депутата слова до кінця засідання, про що вноситься відповідний запис до протоколу сесійного засідання ради.
 11. Головуючий на засіданні має висунути пропозицію про дострокове припинення обговорення. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів. Під час ходу голосування обговорення будь-яких питань припиняється з моменту поставлення питання на голосування.

Стаття 45. Надання слова.

 1. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово для виступу з питання, що розглядається.
 2. Головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.
 3. Депутат (крім селищного голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради та доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, два рази, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Депутат може задати не більше двох питань доповідачу з одного і того ж питання.
 4. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.
 5. Головуючий надає слово старості населеного пункту, щодо якого розглядається рішення, якщо при підготовці проєкту такого рішення не було досягнуто його попереднього схвалення старостою.

Стаття 46. Гарантоване право виступу.

 1. Кожна з постійних комісій, а також кожний староста має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника (для старост – особистого виступу) з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
 2. Гарантоване право виступу належить депутату, автору (співавтору) проєкту рішення чи поправки, яка голосується, на його прохання.
 3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

1) голові постійної комісії з питань бюджету, фінансів та комунального майна та начальнику відділу фінансів – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету громади, управління комунальним майном;

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

 1. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 47. Вимоги до виступу.

 1. Доповіді та співдоповіді виголошують з трибуни.
 2. В разі, якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.
 3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
 4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
 5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається, або до проєкту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.
 6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутатам по­чергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винят­ком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

Стаття 48. Закінчення обговорення.

 1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
 2. З цього моменту слово може надаватися тільки з процедурних питань, способу чи порядку голосування і тільки до моменту оголошення головуючим голосування.

3.9. Розгляд питань порядку денного.

Стаття 49. Загальний порядок розгляду питань порядку денного.

 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.
 2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів ради, присутніх на засіданні сесії, після обговорення згідно вимог цього Регламенту.
 3. Питання порядку денного, які попередньо не розглянуто відповідною постійною чи іншою комісією, у виняткових випадках можуть бути включені до порядку денного шляхом прийняття відповідного рішення. Перед розглядом такого питання по суті робиться перерва для розгляду цього питання відповідними комісіями.
 4. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого раніше, внесення доповнень та поправок до нього, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.
 5. Детальний порядок розгляду питань порядку денного встановлено в розділі 3.4. цього Регламенту.

Стаття 50. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного.

 1. За рекомендацією постійних комісій ради, рішення приймаються радою за скороченою процедурою, яка включає:

1) оголошення головуючим на пленарному засіданні сесії рекомендації профільної постійної комісії про скорочений розгляд питання;

2) постановку на голосування відповідного проєкту рішення.

 1. При застосуванні процедури скороченого розгляду головуючий на засіданні, за потреби, надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 51. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення.

 1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

2) питання про неприйнятність та відкладені питання;

3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них;

4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;

5) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена Регламентом.

Стаття 52. Рішення про неприйнятність питання до розгляду.

 1. У ході обговорення питань депутати, селищний голова чи представник виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про неприйнятність проєкту рішення з цього питання за таких підстав:

1) їх невідповідності Конституції України, чинним законам або попереднім рішенням ради;

2) їх прийняття не входить до компетенції ради.

 1. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.
 2. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 53. Відкладення розгляду питання.

 1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
 2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених Регламентом.

3.10. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 54. Загальні вимоги до голосування пропозицій.

 1. На голосування ставляться всі пропозиції у порядку надходження, що надійшли у письмовому або усному вигляді і не були відкликані. Першою ставиться на голосування пропозиція відповідної профільної комісії ради про затвердження рішення ради у редакції, погодженій такою комісією. У разі, якщо ця пропозиція підтримана більшістю депутатів від зареєстрованих на цьому пленарному засіданні та селищним головою, наступні пропозиції на голосування не ставляться. Якщо пропозиція профільної постійної комісії не підтримана, на голосування ставляться наступні пропозиції у порядку їх надходження. Всі пропозиції, що набрали більшість голосів депутатів, присутніх на засіданні ради, та селищного голови,    включаються до проєкту рішення, прийнятого за основу.
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції поставити на голосування запропонований ним текст, якщо його сформульовано нечітко або він не стосується обговорюваного питання, або суперечить раніше прийнятим рішенням, або повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
 4. Відхилені радою пропозиції щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться.

Стаття 55. Оголошення суті голосування.

 1. У разі наявності пропозицій щодо змін до проєкту рішення, винесеного на розгляд сесії ради, головуючий ставить спочатку пропозицію про прийняття «за основу» проекту рішення, погодженого відповідною профільною постійною комісією ради.
 2. Перед голосуванням пропозицій щодо змін до проєкту рішення, прийнятого «за основу», головуючий зачитує текст пропозиції, що буде ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
 3. Перед голосуванням кількох пропозицій або змін, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної пропозиції окремо.
 4. Голосування «за основу», за пропозиції щодо змін проводиться депутатами та селищним головою шляхом підняття руки.
 5. Проєкт рішення із проголосованими змінами голосується в цілому, шляхом поіменного голосування.
 6. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

3.11. Прийняття рішень.

Стаття 56. Прийняття радою рішень.

 1. На пленарних засіданнях рада може приймати у межах своєї компетенції та відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» нормативні та інші акти у формі рішень.
 2. Рада може давати та ухвалювати на пленарних засідання:

1) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

2) звернення – рішення ради, направлені до непідпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

3) заяви – рішення ради, що містить позицію ради з певних питань;

 1. Рішення ради приймається після обговорення на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків голосування з процедурних питань, визначених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається голос селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом відкритого поіменного голосування депутатів, окрім випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймається таємним голосуванням. Рішення з процедурних питань приймається відповідно до цього Регламенту.
 3. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 5. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 57. Відкрите поіменне голосування.

 1. Рішення Ради приймаються відкритим поіменним   голосуванням.
 2. Відкрите поіменне голосування здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому цим Регламентом.
 3. На кожний проєкт рішення, що ставиться на відкрите поіменне голосування, виготовляється окремий лист голосування ( додаток 1 до Регламенту).
 4. При голосуванні депутат має один голос і подає його «за», «проти» або «утримався».
 5. При відкритому поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явленням члену лічильній комісії свого посвідчення особисто у листі голосування за конкретний проєкт рішення навпроти свого прізвища у відповідній графі («за», «проти» або «утримався») ставить власноручно підпис та оголошує своє волевиявлення. У графах, де підпис відсутній, депутатом ставляться прочерки.
 6. Член лічильної комісії, відповідальний за оформлення листів голосування (далі – відповідальний член лічильної комісії), обирається радою на кожну сесію способом прийняття рішення з процедурного питання.
 7. Відповідальний член лічильної комісії перед початком голосування по конкретному проєкту рішення у листі голосування відмічає відсутніх на засіданні сесії депутатів згідно реєстраційного списку депутатів, завізованого секретарем сесії та керівником групи реєстрації..
 8. Відповідальний член лічильної комісії підраховує голоси, встановлює результати поіменного голосування шляхом заповнення розділу ІІ бланку листа для голосування та оголошує їх на сесії.
 9. Переголосування з технічних причин допускається на вимогу головуючого на сесії або відповідального члена лічильної комісії до оголошення результату голосування.
 10. Лист для голосування підписується всіма членами лічильної комісії, присутніми на пленарному засідання сесії.  
 1. Заповнені відповідно до цього Регламенту листи для голосування по кожному проєкту рішення питань порядку денного сесії є невід’ємною частиною протоколу сесії.
 2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України«Про доступ до публічної інформації».

13.Результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті ради в день голосування і підлягають постійному терміну зберігання.

Стаття 58. Загальні положення про таємне голосування .

1.  Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат ради за рішенням Лічильної комісії ради.

3.  Час, місце і тривалість проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється рішенням Лічильної комісії.

4. Протоколювання процедури таємного голосування та підрахунок голосів під час таємного голосування здійснює Лічильна комісія.

5. Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від секретаря ради список депутатів та селищного голови;

- забезпечує процедуру таємного голосування.

6. Під час проведення таємного голосування визначеним членом Лічильної комісії кожному депутату, селищному голові згідно списку видається бюлетень для голосування, про що в списку робиться позначка, а депутат розписується і зобов’язується зберігати такий бюлетень до закінчення голосування з відповідного питання.         

7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради, селищним головою особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

8. Після закінчення голосування Лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол про результати голосування. Протокол підписується всіма присутніми членами Лічильної комісії.

9. Протоколи Лічильної комісії про виготовлення бюлетенів для голосування та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.

10. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів та селищного голови, що взяли участь у голосуванні, більше половини від загальної чисельності депутатів та селищного голови, присутніх на засіданні сесії ради.

Стаття 59. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

1Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.      

2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).        

3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради та селищного голови, покладається на апарат ради, під контролем секретаря Лічильної комісії. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає Лічильна комісія ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за рішенням Лічильної комісії, під контролем секретаря лічильної комісії одразу після обрання комісії та проведення її першого засідання, затвердження радою протоколу першого засідання Лічильної комісії.             

4. Виготовлені бюлетені для таємного голосування передаються Лічильної комісії. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради і селищного голови.          

5. Недійсними вважаються бюлетені: 

 • невстановленого зразка; 
 • в яких зроблено дві і більше позначки; 
 • у яких голосуючим не зроблено жодної позначки; 
 • в яких неможливо з'ясувати волевиявлення учасника таємного голосування; 
 • до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.         

6. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів чи у скриньці відсутній контрольний талон, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.      

Стаття 60. Процедура таємного голосування.

1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність місць для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

2. Бюлетені видаються безпосередньо біля місць для таємного голосування згідно реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

3. Кожному депутату ради, селищному голові після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

4. Голосування проводиться у місці для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, якого підтримує учасник таємного голосування (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля місця для таємного голосування.

Стаття 61. Підведення підсумків таємного голосування.

1.  Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

2.  Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

3.  Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

Стаття 62. Наслідки порушення порядку таємного голосування.

1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

2. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

Стаття 63. Підписання, зупинення та набуття чинності рішень ради.

 1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується Володарським селищним головою, а у випадках, визначених цим Регламентом, головуючим на засіданні ради.
 2. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено Володарським селищним головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.
 3. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.
 4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
 5. Рішення Ради розміщуються на офіційному сайті Ради та можуть бути оприлюднені в місцевому друкованому засобі масової інформації.

3.12. Спеціальні процедури прийняття рішень.

Стаття 64. Обрання голів постійних комісій.

 1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.
 2. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються селищним головою та депутатами з урахуванням пропозицій депутатських фракцій та за згодою кандидатів.
 3. У разі внесення селищним головою узгодженого з депутатськими фракціями списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.
 4. У разі вибуття голови постійної комісії із складу депутатів, селищний голова пропонує кандидатуру на цю посаду. В разі, якщо такий кандидат не обраний, пропозиції щодо кандидатів може вносити депутати та депутатські фракції.

Стаття 65. Відкликання голови постійної комісії.

 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний з посади за рішенням ради, прийнятим відкритим поіменним голосуванням.
 2. Пропозиції про відкликання з посади голови постійної комісії ради вносяться:

1) селищним головою;

2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

3) не менш як третиною депутатів ради від їх фактичної кількості.

 1. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити відомості про причини відкликання.

Стаття 66. Обрання членів виконавчого комітету ради.

 1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Володарською селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією селищного голови за винятком кандидатур осіб, які обіймають посади секретаря ради та старост, які входять до складу виконавчого комітету за посадою.
 2. Внесені на розгляд ради кандидатури членів виконавчого комітету можуть обговорюватися в постійних комісіях, з метою прийняття мотивованих висновків і рекомендацій.
 3. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання відповіді по темі обговорення.
 4. Кандидати на посади заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради обов’язково обговорюються на пленарному засіданні, виступають та дають відповідають на запитання. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій.
 1. В обговоренні кандидатур на посади заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати і селищний голова.
 2. Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної кандидатури у члени виконкому окремо чи списком.

Стаття 67. Звільнення з посад за власним бажанням.

 1. Будь-яка посадова особа, обрання, затвердження чи призначення якої передбачено цим Регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я селищного голови.
 2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.

Стаття 68. Дострокове припинення повноважень селищного голови.

 1. Повноваження Володарського селищного голови достроково припиняються у випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 69. Дострокове припинення повноважень депутата ради.

1. Повноваження депутата Володарської селищної ради достроково припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.

Стаття 70. Дострокове припинення повноважень селищної ради.

1. Дострокове припинення повноважень Володарської селищної ради відбувається у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.

Стаття 71. Розгляд питань про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади Володарської селищної ради і Володарського селищного бюджету.

 1. Проєкти програми соціально-економічного та культурного розвитку Володарської територіальної громади і селищного бюджету вносяться виконавчим комітетом ради не пізніше як за 25 днів (у виняткових випадках – 10 днів) до їх розгляду на сесії.
 2. Вищезазначені проєкти розглядаються в профільних постійних комісіях ради за участю уповноважених представників виконавчого комітету ради. Селищний голова дає доручення на опрацювання проєктів головам постійних комісій ради.
 3. Узагальнення пропозицій та зауважень до проєктів здійснюють:
 • з питань програми соціально-економічного та культурного розвитку – постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, гуманітарної сфери, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
 • з питань проєкту селищного бюджету – постійна комісія з питань бюджету, фінансів та комунального майна.
 1. Рада на сесії заслуховує доповіді заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, представників відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету ради.
 2. В обговоренні питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.
 3. Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.
 1. Проєкти рішень про програму соціально-економічного та культурного розвитку Володарської територіальної громади і про селищний бюджет перед його розглядом на сесії ради повинні бути попередньо схвалені виконавчим комітетом ради.
 2. Разом з проєктом рішення про селищний бюджет подається:

          1)     пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан розвитку громади і прогноз її розвитку на наступні бюджетні періоди, згідно вимог Бюджетного кодексу України, які покладено в основу проєкту місцевого бюджету;

б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про селищний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

ґ) інформацію щодо погашення боргу.

        2) прогноз показників бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди.

        3) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проєктів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проєкту триває більше одного бюджетного періоду.

       4) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди.

       5) інформацію про хід виконання бюджету у поточному бюджетному періоді.

       6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету (подаються до профільної постійної комісії ради з питань бюджету, фінансів та комунального майна);

       7) експертний висновок виконкому до проєкту бюджету;

       8) інші матеріали та документи згідно Бюджетного кодексу України.

 1. Рішенням про селищний бюджет визначаються:

1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

2) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

3) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

4) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

5) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

Стаття 72. Особливості підготовки і прийняття рішень ради, які є регуляторними актами.

 1. Розробка рішень, які є регуляторними актами, здійснюється на основі затверджених планів діяльності з підготовки проєктів цих актів (далі - план підготовки регуляторних актів).
 2. Пропозиції щодо плану підготовки регуляторних актів подаються раді не пізніше 1 грудня виконкомом ради, підприємствами, установами, організаціями (далі - розробники регуляторних актів).
 3. Зазначені пропозиції узагальнюються апаратом селищної ради і після опрацювання постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, гуманітарної сфери, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища включаються окремим розділом до проєкту плану роботи ради, що виноситься на сесію ради.
 4. Затверджені плани підготовки регуляторних актів оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради не пізніше як у десятиденний термін після їх затвердження.
 5. У разі, коли регуляторний акт, внесений до ради, не включений до плану підготовки регуляторних актів, селищний голова має право за погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, гуманітарної сфери, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за мотивованим поданням розробника своїм розпорядженням внести зміни до цього плану із подальшим схваленням цих змін на пленарному засіданні ради. В цьому випадку зазначений проєкт регуляторного акта повинен бути оприлюднений не пізніше дня видання розпорядження.
 6. Разом з проєктом регуляторного акта розробник подає до ради:
 • аналіз регуляторного впливу, розроблений та оформлений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • повідомлення     про     оприлюднення     проєкту     регуляторного     акта. Оприлюднення проєкту регуляторного акту повинно здійснюватись у порядку, у спосіб   та   строки,   передбачені   статтями   9,   13   Закону України   «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 1. За мотивованим поданням депутата ради, постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, гуманітарної сфери, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, селищного голови відповідальна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради, селищним головою. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 зазначеного Закону.
 2. Підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта (далі - експертний висновок) може бути доручено постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, гуманітарної сфери, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища відповідному структурному підрозділу виконавчого комітету, установам та організаціям, до сфери діяльності яких відносяться питання, порушені у проєкті регуляторного акта. У разі необхідності до участі у розробці експертного висновку можуть бути залучені й інші структури.
 3. Експертний висновок складається за формою згідно додатку 2 до цього Регламенту та підписується керівниками структур, які брали участь у підготовці висновку.
 4. Термін підготовки експертного висновку встановлюється відповідальною постійною комісією.
 5. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, гуманітарної сфери, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища розглядає поданий проєкт регуляторного акта та за наслідками розгляду готує висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 6. У разі схвалення проєкту регуляторного акта постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, гуманітарної сфери, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, зазначений проєкт виноситься на сесію ради.
 7. При розгляді проєкту регуляторного акта на пленарному засіданні ради головуючий на засіданні доповідає про наявність експертних висновків. Копії зазначених висновків можуть бути надані депутатам ради.
 8. Проєкт   регуляторного   акта   вважається   прийнятим,   якщо   за   нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 9. Заходи з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою, проводить відділ економіки та інвестицій апарату ради.

Стаття 73. Протокол сесії.

 1. Протягом 10-ти (десяти) робочих днів після дня проведення пленарного засідання ради оформлюється протокол пленарного засідання ради, який повинен повністю і точно відображати хід обговорень та містити інформацію про день, місце і час проведення засідання, порядок денний засідання ради, прізвище головуючого на засіданні.
 2. У протоколі сесії зазначаються:
 • дата, час і місце проведень засідання;
 • прізвище та ініціали головуючого на засіданні, його посада;
 • кількість депутатів, селищного голову, присутніх на засіданні;
 • прізвища та ініціали відсутніх депутатів ради із зазначенням причини їх відсутності;
 • питання порядку денного, винесені на розгляд, а також усі подання, питання і пропозиції;
 • прізвище та ініціали присутніх представників виконавчих органів або інших посадових осіб, присутніх на засіданні ради, якщо вони запрошені взяти участь у засіданні;
 • доповідачів, виступаючих по питаннях порядку денного, доповіді, виступи або їх короткі змісти;
 • прізвища, ініціали та посади виступаючих на засіданні;
 • всі внесені на голосування питання і пропозиції, порядок їх вирішення;
 • результати голосування та прийняті радою рішення.
 1. Протокол засідання сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень ради з питань, винесених на її засідання. Він підписуються селищним головою (головуючим на засіданні сесії) та секретарем ради.
 2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у апараті ради і передаються до архіву у законодавчо визначений термін. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.
 3. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом. Депутати можуть забезпечуватися витягами з протоколу чи копіями рішень ради за їх особистими заявами до селищного голови.

3.13. Набрання чинності рішень ради.

Стаття 74. Набрання чинності рішень ради.

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 2. Акти ради ненормативного характеру набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього Регламенту.
 3. Акти ради оприлюднюються на офіційному сайті ради, місцевому засобі масової інформації (за потреби).
 4. У разі, якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

Стаття 75. Відсутність депутата на засіданнях ради.

 1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
 2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.
 3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обстави­нами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
 4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити селищного голову (у випадках, визначених цим Регламентом, коли сесію скликає секретар ради – секретаря ради) не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

Стаття 76. Врегулювання конфлікту інтересів депутатів ради та посадових осіб ради і її виконавчого комітету.

 1. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності селищного голови, секретаря депутатів селищної, ради, заступників селищного голови, старост здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 

Стаття 77. Запис засідання.

 1. За наявності технічної можливості проводиться аудіо- або відеофіксація пленарного засідання ради.

Стаття 78. Зберігання протоколів, аудіо -, відеозаписів.

 1. Протокол засідання ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень радою.
 2. Аудіозапис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.
 3. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря ради.
 4. Аудіозаписи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх вмотивованим зверненням.
 5. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Розділ ІV. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 79. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Основними актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування є:

 • рішення ради;
 • рішення виконавчого комітету ради;
 • розпорядження Володарського селищного голови;
 • акт депутата;
 • розпорядження уповноваженого виконавчого органу селищної ради;
 • висновки та рекомендації постійних та тимчасових комісій ради.

Стаття 80. Акти ради.

       Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Процедури розробки, прийняття, внесення змін, скасування рішень ради визначено у розділі ІІІ цього Регламенту.

Стаття 81. Акти виконавчого комітету ради.

 1. Виконавчий комітет ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

     2.Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою.

 1. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.
 2. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

Стаття 82. Акти Володарського селищного голови.

     Голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 83. Акти депутата ради.

 1. Депутат, на своєму виборчому окрузі засвідчує факт і видає зацікавленій особі акт депутата, характеристику тощо.
 2. Підпис депутата посвідчує секретар ради, а у разі відсутності особи, якій це доручено, підпис депутата засвідчується печаткою ради.

Стаття 84. Акти уповноваженого виконавчого органу ради.

       Уповноважені виконавчі органи ради в межах своїх повноважень видають рішення, накази тощо.

Стаття 85. Визнання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування незаконними.

           Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Розділ V. Прикінцеві положення.

Стаття 86. Внесення змін і доповнень до Регламенту.

 1. Зміни до цього Регламенту можуть вноситися за пропозицією селищного голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії ради.
 2. Проєкт відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку. Комісія розглядає запропонований проєкт рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних