Регламент

РЕГЛАМЕНТ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Володарської селищної ради

         1. Загальна частина

         1.1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Володарської селищної ради (далі - Регламент) визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Володарської селищної ради (далі – ЦНАП), порядок взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         1.2. Терміни, які використовуються у Регламенті, вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про адміністративні послуги».

         1.3. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням сесії Володарської селищної ради.

         1.4. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх працівників ЦНАПу, а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних послуг через ЦНАП.

         1.5. Надання адміністративних послуг у ЦНАПі здійснюється з дотриманням таких принципів:

         верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

         стабільності;

         рівності перед законом;

         відкритості та прозорості;

         оперативності та своєчасності;

         доступності інформації про надання адміністративних послуг;

         захищеності персональних даних;

         раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

         неупередженості та справедливості;

         доступності та зручності для суб’єктів звернення.

         1.6. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про ЦНАП та цим Регламентом.

         1.7. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається  через ЦНАП,  та передача вихідного пакету документів суб’єкту звернення здійснюється виключно в ЦНАПі, в тому числі на віддалених місцях для роботи адміністраторів.

         1.8. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАПі, віддалених місць для роботи адміністраторів затверджується рішенням сесії Володарської селищної ради з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

         1.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП (далі – Перелік), формується керівником ЦНАПу з урахуванням пропозицій і зауважень суб'єктів надання адміністративних послуг та затверджується Володарською селищною радою.

         1.10. Форми інформаційних і технологічних карток, описів вхідних пакетів документів, супровідних листів, листів проходження, постанов і протоколів щодо адміністративної відповідальності затверджуються виконавчим комітетом Володарської селищної ради.

       2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

         2.1. ЦНАП розміщується в адміністративному приміщенні Володарської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, 9, смт Володарка. На вході до приміщення  ЦНАПу розміщується вивіска з найменуванням ЦНАПу та табличка з інформацією про графік його роботи.

         2.2. Вхід до ЦНАПу облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями та зручними сходами з поручнями.

         2.3. Приміщення ЦНАПу поділяється на відкриту та закриту частини.

         У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів зверненнями працівниками ЦНАПу. Суб'єкти  звернення мають безперешкодний доступ до цієї частини ЦНАПу.

         Відкрита частина розміщується на першому поверсі.

         Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернень на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

         Вхід  до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

         2.4. Місце очікування облаштовується при вході до приміщення ЦНАПу. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення  з питань роботи ЦНАПу.

         2.5. У приміщенні ЦНАПу облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

         2.6. З метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг в зручному для перегляду місці облаштовуються інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

         2.7. На інформаційних стендах  розміщується така  інформація:

         найменування ЦНАПу, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок,  адреса веб-сайту, електронної пошти;

         графік роботи ЦНАПу (прийомні дні та години, вихідні дні);

         перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП та відповідні інформаційні  картки адміністративних послуг;

         строки надання адміністративних послуг;

         бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

         платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

         інформація про супутні послуги, які надаються в ЦНАПі (при наявності);

         прізвище, ім'я, по  батькові  керівника ЦНАПу, контактні телефони, адреса електронної пошти;

         Положення про ЦНАП;

         Регламент ЦНАПу.  

     Місце для інформування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів

      Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення ЦНАПу та приміщення віддалених  робочих  місць  облаштовуються скриньками.

         2.8. Особам з інвалідністю та іншими маломобільним групам населення забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. На інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушенням слуху, зору, та інших маломобільних груп населення.

         2.9. На основі узгодження рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у  роботі  ЦНАПу можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

         3. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг

         3.1. Інформація для суб'єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних  картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг  - у технологічних картках.

         3.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються  суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

         3.3. Керівник ЦНАП має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

         3.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Володарську селищну раду,  а також адміністратора  ЦНАП, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг, які надаються через ЦНАП, інформаційних та/або технологічних карток  згідно із законодавством.

         4. Організація роботи ЦНАПу з інформування суб’єктів звернень про порядок отримання послуг та інших питань

         4.1. У ЦНАПі може визначатися посадова особа  для надання допомоги суб’єктам звернення, їх консультування із загальних питань організації роботи ЦНАПу та порядку прийому.

         4.2. У посадової особи (консультанта) ЦНАПу суб’єкти звернення можуть отримати:

         інформацію щодо діяльності ЦНАПу і адміністративних послуг;

         загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

         консультацію щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг;

         інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

         вихідний пакет документів – результат послуги (якщо для цього не визначено інший порядок);

         іншу допомогу, яка необхідна їм перед прийомом в адміністратора та яка пов’язана із наданням адміністративних послуг у ЦНАПі.

         4.3. Володарська селищна рада створює та забезпечує роботу веб-сайту ЦНАПу або окремого розділу на веб-сайті селищної ради, де розміщується інформація, зазначена у Регламенті, а також відомості про місце розташування ЦНАПу, найближчі зупинки громадського транспорту, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

         4.4. Інформація, яка розміщується  в приміщенні ЦНАПу (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

         Інформація на веб-сайті ЦНАПу має бути зручною для пошуку та копіювання.

         4.5. Суб'єктам  звернення, які звернулися до ЦНАПу з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, аналогічний  способу звернень.

           5. Керування чергою у ЦНАПі

         5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування субєктів звернень у ЦНАПі вживаються заходи для запобігання виникненню черг. А у випадку їх виникнення – для керування чергою.

         5.2. У разі потреби у ЦНАПі забезпечується  загальне керування чергою шляхом зустрічі суб'єктів звернення (відвідувачів) адміністратором або іншим представником (працівником) ЦНАПу.

         5.3. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб'єкт звернення для прийому адміністратором реєструється за допомогою терміналу в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачити персоніфіковану реєстрацію суб'єктів звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

         5.4. У разі запровадження автоматизованої системи  керування чергою адмінстратор або інший представник (працівник) ЦНАПу забезпечують надання суб'єктам звернень інформації про правила користування такою системою, а за потреби – допомагають у користуванні нею.

         5.5. У ЦНАПі може здійснюватися попередній запис суб'єктів  звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час відповідно до правил, встановлених керівником ЦНАПу. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого або телефонного звернення до ЦНАПу та/або шляхом електронної реєстрації на веб-сайті ЦНАПу.

         Прийом суб'єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години.

         У разі запізнення суб'єкта звернення на прийом за попереднім записом більше ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб'єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

          5.6. У ЦНАПі можуть використовуватись інші інструменти керування чергою, які гарантують дотримання принципу рівності суб'єктів звернень.       

         6. Прийняття заяви та інших документів

         6.1. Прийняття від суб'єкта  звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів) та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАПі або віддалених місцях для роботи адміністраторів.

        Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

         Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

         6.2. Суб'єкт  звернення має право подати  вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

         Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається  через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані  з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

         6.3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником  суб'єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

         6.4. Адміністратор ЦНАПу перевіряє  відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку,  якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповнені бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки, та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправлені.

         Заява, що подається  для отримання адміністративної послуги, у разі потреби отримання додаткової інформації від інших суб’єктів повинна містити дозвіл суб'єкта звернення на отримання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

         6.5. Адміністратор ЦНАПу складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається  інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

         Суб'єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додається до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах  справи, у випадку застосування у Центрі електронного документообігу – в електронній формі.

         6.6. Адміністратор ЦНАПу під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з'ясувати  бажані для суб'єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобам поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів.

         6.7. Адміністратор ЦНАПу здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі).

         Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація.

         6.8. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою  (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного  зв’язку (за можливості).

         6.9. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб'єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх  усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

         6.10. При реєстрації вхідного пакету з недоліками  суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних  недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки  у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також повідомляється телефоном.

         6.11. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП / адміністратора ЦНАПу із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб'єкта звернення (уповноваженого представника).

         6.12. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

         6.13. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

         6.14. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги .

         7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

         7.1. Після вчинення дій,  передбачених цим Регламентом,  адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та підпису представника суб'єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено  та поставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передачу вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі. В листі про проходження вказується контрольна дата  виконання послуги.

         7.2. Передача справ у паперовій формі з ЦНАПу  до суб'єкта  надання адміністративної послуги здійснюється не рідше одного разу протягом робочого дня, а з віддаленого місця для роботи адміністратора - не пізніше наступного робочого дня.

         7.3. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративної послуги  зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної особи до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

         7.4. Суб’єкт надання адміністративних послуг зобов’язаний:

         своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

        надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора ЦНАПу про хід розгляду справи.

         7.5. Адміністратор ЦНАПу у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр.

         7.6. Адміністративна послуга, що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше  структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єктів звернення – шляхом  міжвідомчої взаємодії ( в тому   числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу).  Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та /або надсилаються  усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем (суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

         7.7. Суб'єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб'єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

         7.8. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у  строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

         7.9. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків керівником ЦНАПу.

         У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб'єкта  надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП.

         7.10. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб'єкта  звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримати від суб'єкта  звернення додаткові пояснення, інформацію, документи, що допоможуть позитивно вплинути на зміст цього рішення, та забезпечити право суб'єкта  звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь – яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб'єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.        

         8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

         8.1. Суб'єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня  після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до ЦНАПу (віддаленого місця для роботи адміністратора), про що зазначається в листі про проходження справи.

         8.2. Адміністратор ЦНАПу невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів  шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі.

         8.3. Вихідний пакет документів передається суб'єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчу його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

         8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАПі протягом двох місяців – результат надання адміністративної  послуги  надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місце знаходження) суб'єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАПі, а потім передається на зберігання до архіву.

         8.5. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі

(у паперовій та/або електронній формі),  негайно формує вихідний  пакет документів  у справі та передає його суб’єктові звернення.

          Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб'єкта звернення (при особистому отриманні) або отриманням повідомлення про вручення (у випадку поштою).

         8.6. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник ЦНАПу.

         8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб'єкта  звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені виконавчим комітетом Володарської селищної ради, зберігаються у ЦНАПі.

      Усі матеріали справи зберігаються у суб'єкта надання адміністративної послуги.

        9Особливості діяльності адміністратора ЦНАПу, що працює на віддаленому робочому місці

         9.1. Рішення про утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАПу приймається Володарською селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

         9.2. Віддалене робоче місце адміністратора ЦНАПу розміщується на першому  поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

          9.3. Віддалене робоче місце адміністратора ЦНАПу може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

         9.4. Робота пересувного віддаленого місця адміністратора ЦНАПу забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратором ЦНАПу за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

         9.5. До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

         9.6. У приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце пересувного віддаленого місця, забезпечується розміщення актуальної вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 2.7. Регламенту.

         9.7. Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора ЦНАПу  облаштовується місцями для очікування для суб’єктів звернень.

         9.8. Адміністратори ЦНАПу, що працюють на віддаленому робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або декількох населених пунктів громади.

         9.9. За рішенням Володарської селищної  ради окремі функції адміністратора ЦНАПу, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних