ІНФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Дата: 09.12.2021 13:20
Кількість переглядів: 365

АЛГОРИТМ (послідовність)  ДІЙ ПРИ ЗВЕРНЕННІ ФІЗІЧНОЇ ОСОБИ про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому середовищу чи безпеці держави (використання, розповсюдження незареєстрованих ГМО у відкритих системах)

Згідно статті 3 Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Стаття 7 Закону України «Про звернення громадян». Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Стаття 8 Закону України «Про звернення громадян». Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Відповідно до статті 20 даного закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Посадові особи зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  у разі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) спеціалісти відділу контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби (далі-посадові особи) можуть здійнити позаплановий захід державного нагляду(контролю). Позаплановий захід у такому разі здійснюється за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), тобто Держпродспоживслужби. Отже, спочатку посадові особи готують відповідний лист-погодження на адресу Держпродспоживслужби України. Після отримання погодження з Держпродспоживслужби України, посадові особи готують відповідні розпорядчі документи, які необхідні для здійснення позапланового заходу.

Далі вони проводять позаплановий захід державного нагляду (контролю). До речі, законодавством не встановлено чітки терміни щодо початку проведення такого заходу.

Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи зобов’язані:

  • пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу;
  • пред’явити суб’єкту господарювання копію погодження Держпродспоживслужби і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення). Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили вищевказані документи;
  • ознайомити керівника суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу з підставою проведення позапланового заходу;

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Під час здійснення позапланового заходу посадова особа має право прийняти рішення про відбір зразків продукції. В такому випадку відбір зразків насіння, рослин здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника Головного управління Держпродспоживслужби, або його заступника. У рішенні про необхідність відбору зразків продукції зазначаються кількість зразків, необхідних для експертизи, а також місце здійснення цієї експертизи. Відбір зразків продукції здійснюється в кількості трьох екземплярів, один (контрольний) з яких залишається у суб'єкта господарювання.

Посадова особа повинна пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання рішення про відбір зразків насіння, рослин та роз'яснити порядок його проведення.

Далі відбувається сама процедура проведення посадовою особою відбору зразків насіння, рослин згідно встановленого порядку у присутності керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженої ним особи (фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи). Посадова особа повинна укомплектувати, упаковати  та  опломбувати  (опечатати) відібрані  зразки  насіння, рослин  і забезпечити зберігання та транспортування в умовах,  що забезпечують незмінність  параметрів,  за  якими  буде проводитися експертиза (випробування) таких зразків та своєчасність   доставки    до    місця    проведення    експертизи. Контрольний зразок насіння, рослин залишається у суб'єкта господарювання і він повинен зберігатися в умовах, що забезпечують збереження його   якості   та  цілісності,  до  ознайомлення  з  результатами експертизи (випробування).

Після цього складається акт відбору зразків продукції у трьох примірниках. Всі примірники акта підписуються посадовою особою, яка відібрала зразки насіння, рослин та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

Один примірник акта відбору зразків додається до опломбованих (опечатаних) зразків насіння, рослин та передається  разом із зразками до Лабораторії, другий - залишається у суб'єкта господарювання, третій – у посадової особи, яка здійснила відбір зразків продукції.

Після отримання результатів експертизи за проведеними лабораторними дослідженнями посадова особа ознайомлює суб'єкта господарювання з висновком експертизи.

У разі підтвердження результатами експертизи (випробування) факту порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства суб'єкт господарювання відшкодовує витрати на проведення експертизи (випробування) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

За результатами здійснення позапланового заходу посадова особа складає відповідний акт, який підписується посадовими особами, які здійснювали захід та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою. Акт складається у двох примірниках.

Посадова особа зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

На підставі акта, складеного за результатами здійснення цього заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, Головне управління Держпродспоживслужби, за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Про результи здійснення такого позапланового заходу державного нагляду (контролю) і суть прийнятого рішення заявник  інформується  у встановленому законодавством порядку. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку у письмовій формі дається Головним управлінням Держпродспоживслужби  за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Є певні застереження у законодавстві України щодо розгляду звернень громадян, а саме:

  1. У статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» йдеться про те, що

«Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.»

  1. Стаття 27 Закону України «Про звернення громадян» в якій йдеться про відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості вказано:

«Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.»

Даний матеріал носить лише інформаційний, рекомендаційний та роз’яснювальний характер.

Головний спеціаліст відділу контролю в сфері

насінництва та розсадництва  Світлана ЧУБКО

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.